Duplicate entry '25' for key 'PRIMARY'syntax error: update table_product set luotxem = '1' , id = '25' , id_list = '11' , id_item = '0' , id_cat = '0' , id_capbon = '0' , id_nhanhieu = '0' , id_size = '' , id_mau = '' , noibat = '1' , khuyenmai = '0' , nhanhieu = '0' , thanhly = '0' , moi = '0' , banchay = '0' , photo = '722445543531.jpg' , thumb = '722445543531_236.98828125x315.jpg' , tenkhongdau = 'mang-tay' , noidungfr = '' , noidungko = '' , noidungjp = '' , noidungen = '' , noidungvi = '' , thongsokythuatvi = '' , thongsokythuaten = '' , thongsokythuatko = '' , thongsokythuatjp = '' , thongsokythuatfr = '' , thongsokythuatcn = '' , motafr = '' , motako = '' , motajp = '' , motaen = '' , motavi = 'Vườn trồng: Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận\r\nMua hàng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/datgiafarm/' , khuyenmaivi = '' , khuyenmaien = '' , khuyenmaiko = '' , khuyenmaifr = '' , khuyenmaijp = '' , khuyenmaicn = '' , tenfr = '' , tenko = '' , tenjp = '' , tenen = '' , tenvi = 'Măng tây' , tencn = '' , motacn = '' , noidungcn = '' , taptin = '' , masp = '' , gia_vnd = '0' , giakm = '0' , giagiam = '0' , tinhtrang = '' , link_video = '' , mau = '' , stt = '1' , hienthi = '1' , type = 'san-pham' , ngaytao = '1684132603' , ngaysua = '1684134138' , seo_h1vi = '' , seo_h2vi = '' , seo_h3vi = '' , seo_h1en = '' , seo_h2en = '' , seo_h3en = '' , title_vi = '' , keywords_vi = '' , description_vi = '' , title_en = '' , keywords_en = '' , description_en = '' , gia_usa = '0' , id_donvi = '1' , huongdanmuahangvi = '' , huongdanmuahangen = '' , gia_cny = '0' where id